Rya GK

Sidan kommer att upphöra ingen uppdatering kommer att göras

Rya Golfklubb bildades 1934 under namnet Helsingkrona GK och blev Sveriges 19:e golfklubb.
De första nio hålen anlades på Örby ängar av C-E Pettersson, tidigare assistent till den legendariske Douglas Brasier på Vikens golfbana.
1935 införskaffade dåvarande flygmajoren Åge Lundström mark från Rya gård vilken han arrenderade ut till Rya GK.

Detta blev upptakten till den fina bana som Rya idag kan erbjuda. 1936 bytte klubben namn till Rya GK.
1948 utökades banan till 13 hål och planer på en 18 håls bana började ta form.
Ytterligare mark förvärvades från Rya gård och en av dåtidens mest kända golfarkitekter Raphael Sundblom från Stockholm fick i uppdrag att rita de fem nya hålen.
1956 blir Rya en komplett 18 hålsbana.
1970 byggdes klubbhuset ut och 1971 skedde en genomgripande förändring då hålen 11-15 byggdes om.
1982 byggdes hålen 11, 12 och 14 om och blev spelklara året efter.
Under 90-talet har faciliteterna på Rya förbättrats ytterligare.
Senare byggdes det på östra fältet under 2010 tre ny hål men blev 2014 korthåls bana med sex hål.

Bankommittén har tillsammans med banarkitekten Johan Benestam tagit fram en Masterplan hur Rya skall utvecklas de närmsta åren. Målbilden är hur Rya skall se ut när vi fyller 90 år (2024). Utgångspunkten är att vi vill förfina och förstärka vissa delar av banan med utgångspunkt från bl.a. spelglädje, naturupplevelse, säkerhet och skötselekonomi, höja nivån på vår 6-hålsbana Rya East samt våra träningsområden. Det handlar således inte om att förändra Ryas klassiska bana utan att göra den ännu bättre. Arbetet kommer inte påverka tillgängligheten under säsong vilket möjliggörs genom att arbetena görs under en ganska lång tid. Under lågsäsong kan det hända att några hål på Rya East ingår i 18-hålsslingan då arbeten utförs på hålen på Rya Old Course.
Vissa delar i Masterplanen påbörjades redan för två år sedan. Exempelvis finns redan de nya fairwaybunkrarna på hål 1, 3, 9, 10, 17 och 18 på plats, något som blivit mycket uppskattat av alla kategorier golfare. Synliga hinder som är placerade med hänsyn till dagens utrustning och som kräver mer strategiskt tänkande, inte minst för den långtslående.

2018 byggdes hålen 12, 13 och 14 med nya bunkrar men en ny form och med en dränerande betong i botten. 13 och 14 har även fått nya greener.

Rya GK Rya Golf Club was formed in 1934 under the name Helsingkrona GK and became Sweden’s 19th golf club.

The first nine holes were made on Örby meadows by C-E Pettersson, former assistant to the legendary Douglas Brasier at Viken’s golf course. In 1935, the then flight major Åge Lundström acquired land from Rya farm, which he leased out to Rya GK.

This was the prelude to the fine course that Rya can offer today. In 1936 the club changed its name to Rya GK. In 1948, the course was expanded to 13 holes and plans for an 18-hole course began to take shape.

Additional land was acquired from Rya farm and one of the then most famous golf architects Raphael Sundblom from Stockholm was commissioned to design the five new holes.

1956 Rya becomes a complete 18 hole course. In 1970, the clubhouse was expanded and in 1971 a radical change took place when holes 11-15 were rebuilt. In 1982, holes 11, 12 and 14 were rebuilt and were ready for play the following year. During the 90s, the facilities at Rya have been further improved.

Later, three new holes were built on the eastern field in 2010, but in 2014 it became a short-hole course with six holes. The Banking Committee, together with the railway architect Johan Benestam, has developed a Master Plan on how Rya will develop in the next few years. The goal is what Rya will look like when we turn 90 (2024). The starting point is that we want to refine and strengthen certain parts of the course based on e.g. fun, nature experience, safety and maintenance economy, raise the level of our 6-hole course Rya East and our training areas. It is thus not about changing Rya’s classic course without making it even better.

The work will not affect the availability during the season, which is made possible by the work being done for a fairly long time. During the off-season, some holes on the Rya East may be included in the 18-hole loop as work is performed on the holes on the Rya Old Course. Some parts of the Master Plan were started two years ago.

For example, the new fairway bunkers on holes 1, 3, 9, 10, 17 and 18 are already in place, something that has been much appreciated by all categories of golfers. Visible obstacles that are placed with regard to today’s equipment and that require more strategic thinking, not least for the far-sighted. In 2018, holes 12, 13 and 14 were built with new bunkers but a new shape and with a draining concrete at the bottom. 13 and 14 have also received new greens.