Drivern

Drivern
Den första driver tidningen sågs komma ut var 1980,då den kom som ett litet prov hur den kunde se ut. 1981 kom den ut som klubbtidning fyra gånger om året. Den såg ut som förlagan åren fram till 1989 då den byta format. Den blev nu i ett större A4 format med blandat innehåll. Nu kunde man ha större text på sidorna. Man kan nästan säga att det var dåtidens hemsida innan man kom på internet och webbsidor.
Annonser blev en hjälpande del för att ha tidningen igång, och de blev även en stor del av tidningens innehåll. Det var nog inte så lätt att fylla alla sidor med bra innehåll, man bad även medlemmar att bidra med någon historia eller annat intressant.
Det som dyker mest genom åren är långsamt spel som är mer en runt fyra timmar, för tjugotre år sen skrev en insändare till tidningen.
”Är vi svenskar på väg att bli värdens långsamaste golfspelare?”
Varför lagas inte nerslagsmärken är med en stående anmärkning, och varför klipper de banan så konstigt.
Roligt är att en del idéer dyker upp efter snart tretti år som att bygga herr tee bakom damernas tee på sjuan som Magnus Sunesson också har kommit lite förslag om, så idéer är bra. Någon gång slår det till och blir bra kanske i fram tiden.
Skulle det vara nu att ni tycker kvalitén på sidan beror det att jag bara suttit och skannat av tidningarna rakt av. PDF filer har de flesta idag på sina datorer. Så ja det blir som det blir. Man får en då en uppfattning hur det var på Rya en gång. Jag hoppar även över den reklam som är i tidningen.
Sen som ni vet är vi framme när rya går över till den nya tiden med hemsida på nätet, men det är en annan historia.

Welcome to Drivern
The driver The first paper the magazine was seen to come out was in 1980, when it came as a small sample of what it could look like. In 1981 it was published as a club magazine four times a year. It looked like the model in the years up to 1989 when it changed format. It was now in a larger A4 format with mixed content. Now you could have bigger text on the pages. You could almost say that it was the website of that time before you came to the internet and websites. Advertisements became a helpful part of keeping the magazine running, and they also became a big part of the magazine's content. It was probably not so easy to fill all the pages with good content, members were also asked to contribute some story or something else interesting. What pops up most over the years is slow play that is more than around four hours, twenty-three years ago a contributor to the newspaper wrote. "Are we Swedes about to become the world's slowest golfer?" Why crash marks are not repaired is with a standing remark, and why they cut the track so strangely. It's funny that some ideas emerge after almost thirty years, such as building a men's tee behind the ladies' tee at seven, which Magnus Sunesson has also come up with some suggestions for, so ideas are good. At some point it will strike and will be good maybe in the future. Should it be now that you like the quality of the page, it is because I just sat and scanned the newspapers straight off. Most people today have PDF files on their computers. So yes it will be as it is. You then get an idea of ​​what it was like at Rya once. I also skip the advertising in the magazine. Then, as you know, we are here when rya moves on to the new era with an online website, but that's a different story.